Poskytování informací Tisk Email

OBECNÍ ÚŘAD - Osnova dle zákona 106/99 Sb.

Oficiální název: Obecní úřad Horní Beřkovice

Důvod a způsob založení: Ze zákona o obcích č. 124/2000 Sb.

Organizační struktura: Popis organizační struktury povinného subjektu.

Kontaktní spojení: Obecní úřad Horní Beřkovice, Podřipská 13, 411 85 Horní Beřkovice, tel.: 416 873 502 416 873 560 (matrika)

Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti, účet 7424-471/0100, KB Roudnice n.L.

IČO: 263 621 

DIČ: nejsme plátci

Rozpočet v tomto a předchozím roce: Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. 

Žádosti o informace: Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Na uvedených adresách a telefonech, písemně, nebo osobně v pracovní době OÚ.

Příjem žádostí a dalších podání: Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
 
Opravné prostředky: Proti rozhodnutí OÚ se lze odvolat podáním u MěÚ k nadřízenému orgánu v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta Je uvedena vždy v textu rozhodnutí, které je občanu doručeno.

Formuláře: K dispozici na OÚ Horní Beřkovice. 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Do matričního obvodu Horní Beřkovice spádově patří tyto obce : Ctiněves, Černouček, Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem, Libkovice pod Řípem, Mnetěš a Vražkov. Pro tyto obce vede matriční úřad knihy narození, manželství a úmrtí.

Na matričním úřadě v Horních Beřkovicích mimo jiné:

  • vedeme matriční knihy církve katolické a evangelické do r. 1949
  • vyhotovujeme matriční doklady a duplikáty matričních dokladů osob narozených, oddaných (Uzavření manželství) a zemřelých v našem matričním obvodu
  • ověřujeme podpisy
  • ověřujeme fotokopie listin
  • příjímáme žádosti o vydání občanského průkazu, včetně nahlášení ztráty OP
  • příjímáme žádosti o ,včetně nahlášení ztráty CP
  • přijímáme žádosti o výpis z rejstříku trestů
  • vydáváme rozhodnutí k žádostem o povolení změny jména nebo příjmení u žadatelů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v našem matričním obvodu
  • přijímáme žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR osob přihlášených k trvalému pobytu v našem matričním obvodu
  • přihlašujeme občany k trvalému pobytu v Horních Beřkovicích

Nejdůležitější předpisy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Sbírky zákonů a právní normy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ, poskytujeme možnost okopírování potřebných norem občanům proti úhradě podle aktuálně platného ceníku. 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za dva předchozí kalendářní rok o činnosti subjektu v oblasti poskytování informacíí: K dispozici na OÚ Horní Beřkovice.