Aktuální informace obce
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21 MŠ Horní Beřkovice Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 06 Duben 2020 10:07

Vzhledem k mimořádné situaci jsme nuceni omezit počet lidí scházejících se na jednom místě, a proto musíme přistoupit k následujícím opatřením.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2.5.-16.5.2020

Nejlépe bezkontaktně - poštou nebo vhozením dokumentů do schránky MŠ. V individuálních případech je možné osobně po telefonické dohodě na tel. 734 278 651.

Den otevřených dveří se ruší!!!

Při zápisu postupujte níže popsaným způsobem:
1. Vytiskněte si "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 2020/21"
2. Vytiskněte si "Evidenční list pro dítě v mateřské škole"
3. Seznamte se s "Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
4. Dokumenty vyplňte a podepište
5. Evidenční list dítěte - Vyjádření lékaře - přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení dle vzoru níže
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce
6. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
V případě probíhající stavby rodinného domu na území obce Horní Beřkovice přiložte také rozhodnutí o vydání stavebního povolení (ředitelka mateřské školy musí ověřit údaje a ihned po ověření dojde ke skartování těchto kopií).
7. Vždy uveďte e-mail, telefonní číslo. Vaše žádost bude zaevidována a e-mailem dostanete identifikační číslo, které Vám bude přiděleno.
8. Ředitelka mateřské školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání dětí a dále v souladu se správním řádem.
9. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dní - v budově MŠ na veřejně přístupném místě a také na našich webových stránkách.
10. V případě nejasností a dotazů pište na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , uveďte vždy telefonní číslo na kterém Vás mohu kontaktovat.
11. Adaptační rodičovská schůzka proběhne ihned jak to situace umožní.
12. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2020 dovrší věku 5-ti let.
13. Výše úplaty na školní rok 2020/21 - 600,- Kč/měsíc/dítě (netýká se povinného předškolního vzdělávání)
Děkujeme Vám za pochopení!!!

MŠ_evidencnilist_1_(1)

MŠ_evidencnilist_1_(2)

MŠ_kritéria

MŠ_prihlaska-ms_(1)

Aktualizováno Pondělí, 06 Duben 2020 10:11
 
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 01 Duben 2020 15:46

SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330

Leták - Ministerstvo životního prostředí ČR

 
Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Úterý, 31 Březen 2020 09:20

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Situace podle ministerstva vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí.
Upřednostňujeme podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou. Žádost můžete vhodit i do poštovní schránky naší školy. V případě, že přihlášku do školy chcete přinést osobně, je nezbytné si telefonicky sjednat termín, aby se ve škole nepohyboval větší počet lidí najednou.
Pro příjem žádostí stanovuji termín od 1. 4. 2020 do 8,00 29. 4. 2020.
Dne 29. 4. 2020 od 8,30 bude provedeno rozhodnutí o přijetí x nepřijetí žáka k povinné školní docházce.
Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi i s jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
Škola přijímá přednostně děti ze spádových oblastí. (Černouček, Ctiněves, Libkovice pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, Spomyšl, Jeviněves). V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování.
V případě, že rodiče budou chtít žádat pro své dítě odklad školní docházky o rok, musí k žádosti o odklad doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa.
K zápisu vašeho dítěte do naší školy potřebujeme tyto dokumenty:
1) zápisní lístek
2) žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky
Všechny tyto formuláře naleznete na našem webu v záložce dokumenty školy.
http://www.obechorniberkovice.cz/zs/index.php?option=com_joomdoc&view=docman&gid=42&task=cat_view&Itemid=65
V Horních Beřkovicích
20. 3. 2020
Děkuji za pochopení a spolupráci
Mgr. Marcela Sekerová
ředitelka školy

 
‼️RUŠÍ SE ZKOUŠKA SIRÉN Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 30 Březen 2020 15:14

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.

O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.

Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

 
Aktuálně Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 27 Březen 2020 16:44

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktualizováno Pátek, 27 Březen 2020 16:44
 
Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 19:15

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. 

Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Cílem všech navržených změn v návaznosti na již dříve přijatá opatření usnesením vlády ze dne 14. března 2020 je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodního prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

 
Aktuální informace Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 18 Březen 2020 14:59

Dnešním usnesením vlády se zakazuje občanům vycházet bez pokrývky nosu a úst. Nařízení platí od půlnoci z 18. na 19. března. Jako ochranné prostředky poslouží roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály

Vláda v návaznosti na předchozí opatření vydala 15. března usnesení, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice), cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.

Aktualizováno Pátek, 27 Březen 2020 16:39
 
Doprava - aktuálně Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 18 Březen 2020 14:47

Aktuální zpráva o stavu linek veřejné dopravy DÚK (dnes zatím omezení jako o prázdninách) a o plánovaných opatřeních, které jsou s ohledem na situaci připraveny od pátku, či od soboty (zejména omezení nočních spojů cca 23 h – cca 4:30).

Leták a rozšiřující informace o spojích autobusů i vlaků, které budou zejména v noci dočasně zrušeny, jakož i přehled všech linek DÚK a stav jejich omezení.

Doprava_1_ž_omezení_noční_dopravy_od_21_3_u

Doprava_2_OMEZENÍ_PŘEHLED_LINEK

Doprava_3_omezení_autobusové_dopravy_od_20.3.2020

Doprava_4_Informace_ZMĚNY_V_DÚK_Koronavirus-200318

Doplňuji, že ač se nenastupuje kolem řidiče, ve vlaku nedochází ke kontaktu s průvodčím, počet cestujících znatelně klesl, tak stále je a bude veřejná doprava DÚK v provozu stabilně i po omezení nočních linek v rozsahu cca 95 % běžného provozu a na řadě linek nejsou žádná omezení. Provoz je stále monitorován centrálním dispečinkem DÚK (475 657 657).

 

Aktualizováno Středa, 18 Březen 2020 14:55
 
Sběrný dvůr Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 17:37

Do odvolání je zrušen provoz Sběrného dvora !!!

 
Regulace v dopravě Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 17:34

200316_Hejtman_NAŘÍZENÍ-REGULAČNÍ_OPATŘENÍ_V_DOPRAVĚ

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 17:35
 
Informace Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 10:55

alt

Aktualizováno Středa, 18 Březen 2020 20:30
 
Obecní úřad zahájil omezený provoz Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 10:39

V návaznosti s usnesením vlády č. 217 ze dne 15.3.2020, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 87/2020 Sb., s účinností ode dne 16. března 2020, se Obecní úřad Horní Beřkovice řídí omezeným provozem, vyplývajícím z nouzového stavu. Úřední dny jsou pouze v pondělí a středu. Občané se zároveň musí telefonicky objednat.

Obecní úřad je s okamžitou platností pro veřejnost uzavřen. Úřední hodiny budou pouze v pondělí od 8:00 do 11:00 a ve středu od 13:00 do 16:00. Všichni občané se musí předem telefonicky objednat 725 178 051. Úředník Vás, po předchozí domluvě, u vchodu osobně vyzvedne.

Žádáme veřejnost, aby se objednávala jen v případech, které nesnesou odkladu a dbala všech aktuálních vládních nařízení a doporučení souvisejících s nešířením koronavirové nákazy (dodržování hygieny, odstupu, používání ochranných pomůcek).

Veškerá podání probíhají pouze elektronicky. Opatření je v tuto chvíli platné do pondělí 23.3.2020 včetně.

Sbírka_zákonů_částka_35

 

Aktualizováno Úterý, 31 Březen 2020 09:22
 
Oznámení Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Sobota, 14 Březen 2020 13:31

Vzhledem ke stále se zpřísňujícím opatřením
s okamžitou platností tj. od 14.3.2020 do odvolání,
budou služby Veterina Beřkovice POUZE po telefonické
dohodě na čísle 731411293.

Operační dny zůstávají zachované.

Zásoby léků pro kardiaky, epileptiky, cukrovkáře máme dostatečné.

Čeká-li Vašeho mazlíka roční přeočkování - lze jej odložit až o 60 dní (např. byl-li očkován 1.3.2019 ---- přeočkovat můžeme 1.3.2020 až 1.5.2020).
Pokud i tak budete chtít pejska či kočičku oočkovat, stačí se objednat :)

Zvířata, která mají přijít na přeočkování ( v očkovacím průkaze je napsáno za 3-4 týdny, případně konkrétní den) by měla lhůtu dodržet, aby očkování fungovalo. Nemáte-li již termín objednán, je nutné zavolat předem.

Opatření zavádíme především proto,aby nedocházelo k setkávání více jedinců u nás v ordinaci a před ní.

Důrazně žádám,aby se zvířetem přišel na ošetření pouze jeden ZDRAVÝ člověk (pokud je zvíře ovladatelné)! Skupiny lidí nebudu do ordinace vpouštět.

Zvířata klientů s příznaky respiračních onemocenění nebudu ošetřovat!

Děkuji za pochopení.

Za případné sdílení příspěvku předem děkuji.

Pevné zdraví a nervy přeje Veterina Beřkovice

 
Usnesení Vlády ČR - nouzový stav, krizová opatření Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 13 Březen 2020 12:14

PLNÁ ZNĚNÍ VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ A AKTUÁLNÍ SITUACI SLEDUJTE NA VLADA.CZ a MVCR.CZ

Usnesení Vlády ČR k vyhlášenému Nouzovém stavu ČR pro celé územní ČR s opatřeními.

1_Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1

2_Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu

3_Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1

4_Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1

5_Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1

6_Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1

7__Usnesení_vlády_ČR_82_o_přijetí_krizového_opatření

Aktualizováno Středa, 18 Březen 2020 20:32
 
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 13 Březen 2020 09:25

V příloze této naleznete informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu:

Informace_k_nouzovému_stavu

 

 
Úpravy autobusových linek Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 13 Březen 2020 08:39

V návaznosti na „MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ“ Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem (zákaz vzdělávání ve všech typech škol) si Vás dovoluji seznámit s navazujícími opatřeními linek Dopravy Ústeckého kraje.

Od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy DÚK.
Na železnici provoz zatím beze změn. Pro provoz MHD sledujte informace jednotlivých MHD.

Pakliže se podaří realizovat změna i na straně informačních systémů, bude správné informování cestujících zajištěno i tam, tj. např. ve vyhledávači a v databázi jízdních řádů na www.dopravauk.cz a např. www.idos.cz.

Informační letáky v příloze:

Informační_plakát_A4_-_Informace_o_redukci     Informační_plakát_A4_-_Linky_s_redukcí 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
 

Aktualizováno Pátek, 13 Březen 2020 08:40
 
Mimořádné opatření Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Úterý, 10 Březen 2020 15:21

Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

 MZDr_-_zákaz

Aktualizováno Úterý, 10 Březen 2020 15:22
 
Benefiční koncert Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Čtvrtek, 05 Březen 2020 14:55

25. 4. 2020 v 17:00 hodin v kostele sv. Linharta v Cítově se koná Benefiční koncert

Leták_propagační_Cítov

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude použit na obnovu varhan v kostele v Cítově.

Aktualizováno Pátek, 06 Březen 2020 10:54
 
Informační zpravodaj PID Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 03 Únor 2020 13:56

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

Info_PID_2020-03

- Platnost karet Lítačka bude prodloužena o tři roky
- Karta Lítačka dostane limitovanou edici v designu Maappi
- Trvalé změny PID v březnu 2020
- Na letošní jaro se chystají integrace Zásmucka, Voticka, Dobrovicka a Kokořínska
- Integrace Zásmucka do dubna 2020

S pozdravem
Ing. Filip Drápal | odbor marketingu
vedoucí odboru, tiskový mluvčí

 
Informace ČEZ Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 13 Leden 2020 17:47

Bez štávy https://bezstavy.cz 

Portál pro nahlášení nebo ověření poruchy dodávky elektřiny. V příloze  leták.

bezstavy_2019_letak

Aktualizováno Pondělí, 13 Leden 2020 17:50
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2

Úřední deska - nové dokumenty

Vyvěšeno:
16.3.2020
Kategorie:
Výzvy

Vyvěšeno:
13.3.2020
Kategorie:
Vyhlášky obce

Vyvěšeno:
3.3.2020
Kategorie:
Výzvy

Vyvěšeno:
24.2.2020
Kategorie:
Rozpočet

Vyvěšeno:
24.2.2020
Kategorie:

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE

Anketa

Chcete zde více informací?