Důležitá zpráva

Od 13.9.2021 již ve škole žáky netestujeme.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách zůstává i nadále v platnosti.

 
Důležitá zpráva

Obědy ve školní jídelně

 • ŠJ při MŠ Horní Beřkovice vydá vlastní pravidla, pro stravování našich žáků ve školní jídelně.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávníků, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.
 • Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.
 
Důležitá zpráva

Návrat z dovolené v zahraničí

 • Informace k návratu z dovolených MZ ČR
 • Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Žádáme rodiče, aby toto nařízení dodržovali!

Svou nezodpovědností ohrožujete žáky a zaměstnance školy.

 
Důležitá zpráva

Podezření na výskyt onemocnění Covid 19 u žáka

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák  není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 
Důležitá zpráva

Základní hygienická pravidla

Upozorňujeme na nutnost dodržování:

 • zásad časté a důkladné osobní hygieny
 • zásad respirační hygieny
 • je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 
Důležitá zpráva

Nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (Děti mohou mít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, ostatní mají respirátory třídy FFP2. )

 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest . Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
 
Přehled aktualit
Naše škola
Školní rok
Pedagogický sbor
Dokumenty školy
Stravování
Projekty
Soutěže
Školní družina
Zájmové kroužky
Fotogalerie
Kalendář akcí
Přehled aktualit
Naše škola
Školní rok
Pedagogický sbor
Dokumenty školy
Stravování
Projekty
Soutěže
Školní družina
Zájmové kroužky
Fotogalerie
Kalendář akcí

Infomace o naší škole

 
Škola

telefon: 416 873 512
mobil: 604 884 510


Školička

telefon: 416 873 516


Školní jídelna

telefon: 416 873 514

Název: Základní škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice

Sídlo: Podřipská 15, 41185 Horní Beřkovice

Zřizovatel školy: Obec Horní Beřkovice

IČO: 72744197

neplátce DPH

ID datové schránky: bv9t4fu

e-mail: skola@obechorniberkovice.cz 

Kde nás najdete

Máte dotaz či připomínku? Napište nám

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Váš e-mail
Napište text Vaší zprávy