Podání žádosti o zápis do seznamu EP

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v § 5 zákona o volbách do EP (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 24. dubna 2024, přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva) a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin žádost o zápis do seznamu EP.

Z výše uvedeného vyplývá, že obecní úřad, který sestavuje seznam EP, nepotřebuje k plnění tohoto úkolu, aby mu jakýkoli orgán předával seznam občanů jiných členských států EU, kteří jsou v jeho správním obvodu přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, neboť tito občané musí sami o zápis do seznamu EP požádat.

Automaticky jsou do seznamu EP v roce 2024 přeneseni pouze ti občané jiných členských států EU, kteří byli na základě své žádosti zapsáni do seznamu EP již v předchozích volbách do Evropského parlamentu, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí nebo nepozbyli právo volit (úmrtí, ukončení pobytu na území ČR) – viz kapitola e) Údaje o občanech jiných členských států EU, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůtou pro podání žádosti o zápis do seznamu EP je neděle dne 28. dubna 2024, obecní úřad zabezpečuje provádění zápisu do seznamu EP v tento den od 15:00 do 16:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na čísle 725 178 051.

K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoje státní občanství, místo pobytu na území ČR a adresu volebního obvodu, kde byl doposud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR.

Žádost je možné podávat buď osobně, kdy se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti anebo písemně. Písemná žádost nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče; identifikační údaje voliče si v takovém případě obecní úřad ověří ze základního registru obyvatel, do kterého má pro účely vedení seznamu EP přístup.

Vzor žádosti o zápis do seznamu EP pro občany jiných členských států E, v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém je zveřejněn také na internetových stránkách Ministerstva vnitra:

Zapis_do_seznamu_volicu_pro_volby_do_EP_a_zadost_o_preneseni_udaju_z_dodatku.doc

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

 

 


Vytisknout   E-mail