Oficiální stránky obce Horní Beřkovice

Image

Oficiální stránky obce
Horní Beřkovice

Sběrný dvůr

Provozní doba "Sběrného dvora":

  • úterý a čtvrtek: od 15:00 - 17:00 hodin
  • sobota: od 10:00 - 14:00 hodin 

S platností nového Zákona o odpadech, 541/2020 Sb., je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.  

2023

Náklady_obce_2023.pdf

I._čtvrtletí_2023.pdf zpětný odběr

II._čtvrtletí_2023.pdf zpětný odběr

III._čtvrtletí_2023.pdf zpětný odběr

IV._čtvrtletí_2023.pdf zpětný odběr

ISPOP_2213914.pdf Hlášení Ministerstvu životního prostředí ČR o produkci a nakládání s odpady za rok 2023

2022

Náklady_obce_za_likvidaci_odpadů_2022.pdf

2021

Odpad_finanční_náklady_2021.ods.pdf


Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je od 1. 1. 2022 nově zaveden a vybírán poplatek ve výši 600,- Kč/ 1 osoba, splatný do 31. 3. nebo ve dvou splátkách do 30. 6. kalendářního roku. Poplatek hradí fyzická osoba, která je přihlášena v obci k trvalému pobytu a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (600,- Kč za nemovitost), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je na území obce.

Osvobozeny od poplatku jsou děti do 1 roku věku.

Úleva pro poplatníky starší 75 let věku ve výši 300,- Kč.

Vyhlášky:

2021_OZV_1_2021_kterou_se_stanoví_obecní_systém_odpadového_hospodářství_s_podsystémy.pdf

 

2021_OZV_2_2021_o_místním_poplatku_za_obecní_systém_odpadového_hospodářství.pdf

 

Úhrada místního poplatku:

  • převodem na číslo účtu 292849638/0300, ČSOB Roudnice nad Labem, variabilní číslo poplatníka - prvních šest čísel rodného čísla / u nemovitosti číslo popisné nebo číslo evidenční
  • v hotovosti i kartou v kanceláři úřadu - od února  do 31. 3. nebo ve dvou splátkách do 30. 6. kalendářního roku

Od prvního vývozu v daném roce budou vyváženy všechny sběrné nádoby TKO 120 l a 240 l, které budou přistaveny k vývozu před rodinnými a obytnými domy (bez nálepky).

Četnost vývozů: 1 x za 14 dnů v určený svozový den, sudý čtvrtek.
Zároveň žádáme, aby sběrné nádoby byly vystaveny již od 6:00 hodin. Tyto nádoby jsou majetkem poplatníka.

Sběrné nádoby na TKO – kontejnery 1.100 l budou vyváženy 1 x za týden, ve středu, nádoby jsou majetkem svozové firmy,  kontejnery nezamykejte.
Sběrné nádoby na tříděný odpad - papír, sklo a plasty jsou na stanovištích:  u rybníka, u školy, v sídlišti, u vodárny a na sběrném dvoře.

Seznam_a_specifikace_stanovišť_sběrných_nádob_na_tříděné_odpady.pdf - stanoviště, počet nádob, četnost vývozů

Povinnost 

V zákoně o odpadech se píše: „Nepodnikající fyzické osoby jsou povinny odpad třídit, odděleně soustřeďovat a odkládat na místa určená obcí pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu, nebo jej předávat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Otázka:

Je nějak postižitelný občan, který do komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené elektrospotřebiče a další?

Odpověď:

Pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem, případně obecně závaznou vyhláškou (na jiná místa, do jiných kontejnerů apod.), dopouští se mj. přestupku podle zákona o odpadech, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Dle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může jednat i o jiné, závažnější, skutkové podstaty přestupku, za něž lze uložit i vyšší sankce.

Související ustanovení právních předpisů 

§ 66d odst. 1 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 117 odst. 1 písm. t zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 117 odst. 3 písm. b zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,