Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21 MŠ Horní Beřkovice

Vzhledem k mimořádné situaci jsme nuceni omezit počet lidí scházejících se na jednom místě, a proto musíme přistoupit k následujícím opatřením.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2.5.-16.5.2020

Nejlépe bezkontaktně - poštou nebo vhozením dokumentů do schránky MŠ. V individuálních případech je možné osobně po telefonické dohodě na tel. 734 278 651.

Den otevřených dveří se ruší!!!

Při zápisu postupujte níže popsaným způsobem:
1. Vytiskněte si "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 2020/21"
2. Vytiskněte si "Evidenční list pro dítě v mateřské škole"
3. Seznamte se s "Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
4. Dokumenty vyplňte a podepište
5. Evidenční list dítěte - Vyjádření lékaře - přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení dle vzoru níže
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce
6. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
V případě probíhající stavby rodinného domu na území obce Horní Beřkovice přiložte také rozhodnutí o vydání stavebního povolení (ředitelka mateřské školy musí ověřit údaje a ihned po ověření dojde ke skartování těchto kopií).
7. Vždy uveďte e-mail, telefonní číslo. Vaše žádost bude zaevidována a e-mailem dostanete identifikační číslo, které Vám bude přiděleno.
8. Ředitelka mateřské školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání dětí a dále v souladu se správním řádem.
9. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dní - v budově MŠ na veřejně přístupném místě a také na našich webových stránkách.
10. V případě nejasností a dotazů pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte vždy telefonní číslo na kterém Vás mohu kontaktovat.
11. Adaptační rodičovská schůzka proběhne ihned jak to situace umožní.
12. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2020 dovrší věku 5-ti let.
13. Výše úplaty na školní rok 2020/21 - 600,- Kč/měsíc/dítě (netýká se povinného předškolního vzdělávání)
Děkujeme Vám za pochopení!!!

MŠ_evidencnilist_1_(1)

MŠ_evidencnilist_1_(2)

MŠ_kritéria

MŠ_prihlaska-ms_(1)

 

 


Vytisknout   E-mail